0-3222-2222 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)
IMG-LOGO

ABOUT US

Home > About Us

TNL STEEL Co.Ltd.

จากเมื่อกว่า 30 ปีก่อน โดยเริ่มทำธุรกิจเหล็กจากการรับซื้อและจัดหาเศษเหล็กในนาม บริษัทวิเศษกุล สตีล จำกัด ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการหลอมเหล็กให้แก่โรงงานต่างๆ ในประเทศ เมื่อโรงงานแปรรูปแล้ว บริษัทฯ ก็จะรับซื้อเหล็กแปรรูปมาจำหน่ายต่อ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวและด้วยแนว ความคิดของผู้บริหารุ่นสู่รุ่น ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงจัดตั้งบริษัท ที.เอ็น.แอล.สตีล จำกัด เป็นศูนย์รวมเหล็ก เพื่อจำหน่าย และจัดหา เหล็กทุกประเภท เพื่อความต้องการของลูกค้า

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เอ็น.แอล.สตีล จำกัด
ชื่อย่อ : ที.เอ็น.แอล., ตั้งน่ำล้ง
ผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการ : คุณพิทยา ฉันทวิเศษกุล
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น สแตนเลส
เลขทะเบียนบริษัท : 0705554000766
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 (สามล้านบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงาน : 165 หมู่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3222-2222 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)
โทรสาร : 0-3222-2660, 0-3234-2633
โทรศัพท์ (มือถือ) : 08-1122-7373
โทรศัพท์ (มือถือ) : 09-1603-3358
โทรศัพท์ (มือถือ) : 09-1603-3359

IMG-ABOUT

TNL STEEL Co.Ltd.

IMG-ABOUT

จากเมื่อกว่า 30 ปีก่อน โดยเริ่มทำธุรกิจเหล็กจากการรับซื้อ และจัดหาเศษเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการหลอมเล็กให้แก่โรงงานต่างๆ ในประเทศ เมื่อโรงงานแปรรูปแล้ว บริษัทฯ ก็จะรับซื้อเหล็กแปรรูปมาจำหน่ายต่อ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว และด้วยแนว ความคิดของผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่น ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงจัดตั้งบริษัท ที.เอ็น.แอล.สตีล จำกัด เป็นศูนย์รวมเหล็กเพื่อจำหน่าย และจัดหา เหล็กทุกประเภท เพื่อความต้องการของลูกค้า

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เอ็น.แอล.สตีล จำกัด
ชื่อย่อ : ที.เอ็น.แอล., ตั้งน่ำล้ง
ผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการ : คุณพิทยา ฉันทวิเศษกุล
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น สแตนเลส
เลขทะเบียนบริษัท : 0705554000766
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 (สามล้านบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงาน : 165 หมู่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3222-2222 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)
โทรสาร : 0-3222-2660, 0-3234-2633
โทรศัพท์ (มือถือ) : 08-1122-7373
โทรศัพท์ (มือถือ) : 09-1603-3358
โทรศัพท์ (มือถือ) : 09-1603-3359